A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc đến năm 2020

PHÒNG GD& ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH KHÁNH HÒA-JEJU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số:         /KH- TH KHJJ                              Suối Cát , ngày       tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc đến năm 2020,

định hướng đến năm 2030 của TrườngTiểu học Khánh Hòa –Jeju

 
 

 

 

            Thực hiện kế hoạch số 245/KH-PGDĐT ngày 04/05/2018 của Phòng GD&ĐT Cam Lâm về Triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường TH Khánh Hòa –Jeju  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            -Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc phát triển văn hóa đọc

            - Tổ chức triển khai xây dựng thói quen đọc sách, trang bị kĩ năng và phương pháp đọc

            - Tổ chức mô hình thư viện Thân thiện , thư viện xanh

            - Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội hóa

            - Nâng cao hiệu quả hoạt động của hện thống thư viện và tăng cường ứng dụng  công nghệ thông tin.

            - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước.

            - Khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và phát triển kĩ năng giao tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức, hình thành nên nhân cách cho học sinh.

            2. Yêu cầu

            - Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV), học sinh, cha mẹ học sinh về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

            - Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và giáo dục văn hóa đọc cho học sinh.

            - Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc, chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học của  trường theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại; triển khai các hoạt động thư viện thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

            - Xây dựng, duy trì thói quen đọc sách cho CB-GV-NV và học sinh. Hướng dẫn kĩ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

            - Xây dựng và triển khai có hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực đầu tư cho thư viên từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

            II. MỤC TIÊU

            1. Mục tiêu chung

            Xây dựng, hình thành và phát triển thói quen, nhu cầu, kĩ năng và thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng; cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam.

            2. Mục tiêu cụ thể

            2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

            - Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức:

            Phấn đấu 50% học sinh được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại thư viện của trường.

            - Về nâng cao kiến thức, kĩ năng đọc:

            Phấn đấu 80% giáo viên, học sinh có kĩ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

            - Về tăng cường hoạt động thư viện:

            - Phấn đấu 100%  thư viện với vốn tài liệu phù hợp; học sinh lớp 1 được tiếp cận, thường xuyên nghe đọc sách, giúp các em nuôi dưỡng tình yêu với sách và hình thành thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.

            2.2. Định hướng đến năm 2030

            - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố; môi trường đọc tiếp tục được cải thiện, đa dạng hóa đầu sách và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đọc sách; tích cực thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức và hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu đọc trong toàn trường.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong việc phát triển văn hóa đọc bằng các hình thức phong phú, đa dạng, trên các phương tiện thông tin truyền thông, pano tuyên truyền.

2. Xây dựng thói quen, trang bị kĩ năng và phương pháp đọc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân; duy trì thói quen đọc cho các đối tượng khác.

3. Xã hội hóa các nguồn lực xây dựng thư viện trường học nhằm phát triển văn hóa đọc; huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh; hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lí tủ sách và cho mượn sách; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, các cuộc thi, các buổi tọa đàm và các hoạt động văn hóa khác thuộc lĩnh vực thư viện nhằm khuyến khích học sinh đọc sách.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật của các trường có vốn tài liệu phong phú, thân thiện góp phần phục vụ tốt cho việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5. Phối hợp với các ban ngành trong nhà trường tổ chức các hoạt động như: cấp thẻ thư viện miễn phí; đăng kí đọc sách cho học sinh; phục vụ sách lưu động; tổ chức thi kể chuyện sách, thi vẽ tranh theo sách,... nhằm xây dựng thói quen đọc sách, tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc học tập và giải trí lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

6. Tạo điều kiện để nhân viên thư viện được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lí thư viện, góp phần đổi mới hoạt động dạy và học của nhà trường và nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Giáo viên  dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho các em học sinh ; đồng thời hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ học sinh đọc sách, kể chuyện cho con nghe thường xuyên tại gia đình.

8. Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với cha mẹ học sinh để thống nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại thư viện nhà trường, ở nhà, trong đó có thời gian cha mẹ đọc sách cùng con; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

9. Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “Thư viện xanh”, ‘Thư viện thân thiện”, “Thư viện điện tử”, “Thư viện thông minh”,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     - Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

     - Hằng năm tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc, đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

     Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc của Trường Tiểu học Khánh Hòa -Jeju đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;                                                                                                                                     

- Lưu: VT, TV.                                                                     

 

                                                                                                              Võ Thị Thanh Hương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan