A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiếu đánh giá và phân loại công chức

Mẫu số 01

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂMTRƯỜNG …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 20.....

Họ và tên: ...................................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… Hệ số lương: .......................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

.....................................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

.....................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

.....................................................................................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

.....................................................................................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

.....................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

.....................................................................................................................................

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

.....................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

.....................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

.....................................................................................................................................

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

.....................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

.....................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo đơn vị:

.....................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị àPhó hiệu trưởng ký
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

.....................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
TRƯỞNG PHÒNG

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan