A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiếu đánh giá và phân loại nhân viên hợp đồng 68

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM
TRƯỜNG …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG 68

Năm 20...

Họ và tên: .........................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................

Đơn vịcông tác: ..............................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: …… Bậc: …… Hệ số lương: ……..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA NHÂN VIÊN HỘP ĐỒNG 68

1. Kết quảthực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên:

................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của nhân viên:

................................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA NHÂN VIÊN

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày....tháng....năm 20...

Người tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

          III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ TỔ

1. Ý kiến của tập thể tổ nơi viên chức sinh hoạt:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của tổ trưởng:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...

Tổ trưởng

(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Hiệu trưởng

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan