A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lí

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂMTRƯỜNG …………….

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

 

 

 

       

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCQUẢN LÝ

Năm 20...

Họ và tên: .........................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................

Đơn vịcông tác: ..............................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: …… Bậc: …… Hệ số lương: ……..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

.....................................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

.....................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

................................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày....tháng....năm 20...

Viên chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

          III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giáàHiệu trưởng

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Trưởng phòng

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan