A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM
TRƯỜNG …….

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20...

Họ và tên: .........................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................

Đơn vịcông tác: ..............................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: …… Bậc: …… Hệ số lương: ……..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC

1. Kết quảthực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

................................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày....tháng....năm 20...

Viên chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

          III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ TỔ

1. Ý kiến của tập thể tổ nơi viên chức sinh hoạt:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của tổ trưởng:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...

Tổ trưởng

(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Hiệu trưởng

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan